Chính sách quyền riêng tư

Nhằm đảm bảo an toàn cho các ứng dụng và website của Ứng dụng và bảo mật thông tin cho khách hàng, Ứng dụng đưa ra một số Chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi sử dụng tiện ích, tính năng tại các ứng dụng và website của Ứng dụng.

Thuật ngữ “Người Sử Dụng” được sử dụng dưới đây được thay thế cho khách hàng là cá nhân hay tổ chức khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Dịch Vụ.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin được cập nhật, Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ có nghĩa là Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của Ứng dụng.


Mục đích thu thập thông tin

Ứng dụng sử dụng thông tin Người Sử Dụng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Dịch Vụ đến Người Sử Dụng.

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Sử Dụng hoặc các hoạt động giả mạo Người Sử Dụng.

- Liên lạc và giải quyết với Người Sử Dụng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn như: (i) lưu giữ thông tin và thực hiện các công việc quản lý nội bộ; (ii) cải thiện chất lượng dịch vụ mà Người Sử Dụng đang sử dụng; (iii) thông báo về các chính sách ưu đãi, khuyến mãi của Ứng dụng; (iv) phát triển các gói dịch vụ khác liên quan Ứng dụng; (v) gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Sử Dụng và Ứng dụng; (vi) hỗ trợ Người Sử Dụng sử dụng các tiện ích của Ứng dụng; (vii) hỗ trợ Người Sử Dụng khi có khiếu nại và phản hồi ý kiến một cách nhanh nhất, theo đề nghị của Người Sử Dụng; (viii) các trường hợp hợp khác khi Người Sử Dụng đồng ý.


Phạm vi thu thập thông tin

1. Việc thu thập dữ liệu bao gồm: điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Ứng dụng cần Người Sử Dụng cung cấp bắt buộc và chính xác khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ứng dụng liên hệ xác nhận khi Người Sử Dụng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính những Người Sử Dụng.

2. Những Người Sử Dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Sử Dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba (nếu có) để có biện pháp giải quyết phù hợp.


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định cho đến khi Người Sử Dụng chấm dứt sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Ứng dụng hoặc theo yêu cầu chấm dứt lưu trữ của Người Sử Dụng hoặc lâu hơn nếu pháp luật có yêu cầu, tùy điều kiện nào đến trước. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân Người Sử Dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ứng dụng.